Het merk Style Couture behoort toe aan het bedrijf FDG Group

FDG Group, SAS met een aandelenkapitaal van € 17.291.074, geregistreerd in Créteil RCS onder nummer 493.439.905. Maatschappelijke zetel: rue Paul Vaillant 13-15 rue Couturier CS 40323 – 94312 Orly cedex. FRANKRIJK

N° SIRET

INTRACOMMUNAUTAIRE BTW N°

Verantwoordelijke publicatie

Webmaster

De hosting en ontwikkeling van deze website wordt uitgevoerd door ATTRAPTEMPS SARL. Bedrijf met een kapitaal van 30.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Avenue Alfred Kastler 70, 66000 Perpignan geregistreerd bij de RCS van Perpignan onder nummer 407 836 089 000 42

Site:Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden website en diensten

De Style Couture-website is intellectuele eigendom die wordt beschermd door de bepalingen van de Code of Intellectual Property en toepasselijke internationale voorschriften. De gebruiker mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Style Couture-website geheel of gedeeltelijk hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen gebruik.

Het gebruik van de Style Couture-website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de Style Couture-website worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door FDG Group. De Style Couture-website wordt regelmatig bijgewerkt door de publicatiemanager. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

 

Beschrijving van de geleverde diensten.

De Style Couture-website is bedoeld om informatie te geven over alle producten en inhoud met betrekking tot het merk Style Couture. FDG Group streeft ernaar informatie over de Style Couture-website zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onoplettendheid, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de updates, hetzij door eigen toedoen of door externe partijen die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website van Style Couture is indicatief en kan veranderen. Bovendien is de informatie op de Style Couture-website niet exhaustief. Ze wordt onder voorbehoud van wijzigingen aangeboden sinds de datum van plaatsing.

 


Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De website maakt gebruik van WordPress-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in om de website te gebruiken met behulp van compatibel materiaal dat geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is. De Style Couture-website wordt gehost door een aanbieder op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).


Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van de dienstverlening. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke perioden te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, bij uitval of als de Services en Diensten abnormaal verkeer genereren.

FDG Group en het hostingbedrijf kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internet, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur met betrekking tot de verstopping van het netwerk waardoor toegang tot de server wordt tegengehouden.

 

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

FDG Group bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FDG Group.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de website of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beperkingen van aansprakelijkheid.

FDG Group treedt op als uitgever van de website. FDG Group is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de inhoud die het publiceert.

FDG Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de Style Couture-website en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties die worden vermeld in het derde punt hierboven, hetzij door een bug of incompatibiliteit.

FDG Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de Style Couture-website. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. FDG Group behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt FDG Group zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).

 

Wijziging van deze juridische informatie

FDG Group kan het beleid inzake persoonlijke gegevens wijzigen. Als FDG Group jouw persoonlijke gegevens op een andere manier wenst te gebruiken dan is bepaald in het Beleid inzake persoonlijke gegevens dat van kracht was op het moment van verzamelen, zullen deze wijzigingen op een zichtbare manier op de website worden gemeld en zal je ook per e-mail worden verwittigd.

 

Toepasselijk recht in geval van geschil.

Elk geschil in verband met het gebruik van de Style Couture-website is onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de bevoegde rechtbanken van Villeneuve-Saint-Georges.

 

Toekenning van jurisdictie.

Elk geschil dat geen effect heeft op de transactie, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Villeneuve-Saint-Georges.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Verzameling van persoonlijke gegevens

FDG Group verzamelt jouw persoonlijke gegevens, onder meer via het gedeelte ‘contact’ of tijdens wedstrijden.

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna” de betrokkene “genoemd); wordt beschouwd als een “identificeerbare natuurlijke persoon”, een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator; of op een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit “.

 

Update van jouw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, heb je recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens over u, evenals jouw privacy-voorkeuren. Hiervoor heb je toegang tot je informatie via je account of kun je schrijven naar:

 

FDG GROUP

Vergeet niet ons jouw volledige naam, postadres en / of e-mailadres te geven.

Veiligheid van jouw persoonlijke gegevens

FDG Group zal jouw persoonlijke informatie niet delen met derden. FDG Group informeert dat alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing is op internet. Elke gebruiker van deze website is in het bijzonder verplicht om de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden te respecteren, overtreding wordt bestraft met strafrechtelijke sancties.

Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het maken van het persoonlijke account van de Gebruiker en het bladeren op de Website, is de persoonlijke gegevenscontroller: FDG Group eigenaar van het merk Style Couture.

FDG Group is als gegevensbeheerder toegewijd om het geldende juridische kader te respecteren. Telkens wanneer FDG Group persoonsgegevens verwerkt, neemt FDG Group alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor FDG Group deze verwerkt.

Verzameling van persoonlijke gegevens en gebruik van verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens zijn de informatie die jou kunnen identificeren, zoals naam en e-mailadres. FDG Group vraagt ​​door middel van zijn merk Style Couture niet om jouw persoonlijke gegevens, behalve wanneer je een vraag hebt, informatie om te vragen, of je besluit actief deel te nemen aan een actie, zoals een wedstrijd of enquêtetype; georganiseerd door FDG Group, via zijn merk Style Couture, en via zijn website.

Jij bent het die deze gegevens dan specifiek verstrekt. De validatiehandeling van het formulier houdt in dat je jouw toestemming geeft en dat je FDG Group machtigt om, via zijn merk Style Couture, jouw persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor gegevensbescherming (RGPD).

Indien nodig zullen we contact met je opnemen om aanvullende persoonlijke gegevens te verkrijgen, met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers van persoonlijke gegevens.

FDG Group is de enige ontvanger van de verzamelde gegevens.

FDG Group verzendt jouw persoonlijke gegevens alleen naar een derde partij:

– wanneer je ons vooraf toestemming hebt gegeven om deze informatie te delen met een duidelijk geïdentificeerde derde partij;

– wanneer FDG Group deze informatie moet delen met haar serviceproviders en in het bijzonder met haar technische serviceproviders om u de gevraagde service te bieden;

– waarbij FDG Group of de bovengenoemde derden een verzoek ontvangen van een gerechtelijke autoriteit of van een administratieve autoriteit die bij wet is gemachtigd om de openbaarmaking van dergelijke informatie te vragen in overeenstemming met huidige wetgeving.

FDG Group stemt er ook mee in jouw persoonlijke gegevens niet te verkopen, verhuren of aan derden te verstrekken.

Het is FDG Group verboden de verzamelde informatie over haar klanten te verwerken, te hosten of over te dragen aan een land buiten de Europese Unie of erkend als “nee” Europese Commissie zonder de klant vooraf te informeren. FDG Group blijft echter vrij van de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat deze voldoende garanties biedt met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

FDG Group verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Als een incident dat van invloed is op de integriteit of vertrouwelijkheid van de klantinformatie echter onder de aandacht van FDG Group wordt gebracht, moet deze laatste de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt FDG Group geen “gevoelige gegevens”.  De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend door FDG Group-dochterondernemingen en subcontractanten (serviceproviders) worden verwerkt met als doel het realiseren van de doeleinden van dit beleid. Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van FDG-groepsgebruikers voornamelijk onze medewerkers van de klantendienst.

 

Doeleinden

Deze gegevens worden verzameld om jouw ervaring op de Style Couture-website te verbeteren, om je commerciële aanbiedingen te sturen en om statistieken te maken over het gebruik van de website.

Wanneer je vrijwillig persoonlijke gegevens over jezelf verstrekt, stem je ermee in informatie openbaar te maken die juist is en geen afbreuk doet aan de belangen of rechten van derden.

De informatie die je op de website verstrekt, stelt FDG Group in staat om:

-De gevraagde services of informatie op te geven;

-De navigatie op de website te garanderen en het beheren en de traceren van services en services die door de gebruiker zijn besteld: login en gebruik van de website internet, facturering, bestelgeschiedenis, etc.

-Voorkomen en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking …): computerapparatuur gebruikt voor navigatie, IP-adres …;

– Websitenavigatie te verbeteren: login- en gebruiksgegevens;

– Anonieme statistieken te maken over de activiteit van de website om met name de tevredenheid en de kwaliteit van de diensten te meten en zo de website te optimaliseren.

FDG GROUP verbindt zich ertoe jouw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële prospectie zonder jouw voorafgaande toestemming.

 

Hyperlinks “Cookies” en tags (“Tags”) Internet.

De website Style Couture bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van FDG Group. FDG Group heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid hiervoor.

Tenzij je besluit om cookies uit te schakelen, stem je ermee in dat de website deze cookies mag gebruiken. Je kunt deze cookies te allen tijde en kosteloos deactiveren uit de deactiveringsmogelijkheden die je worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de website aangeboden Diensten kan verminderen of onmogelijk kan maken.

Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone), ( hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Het is niet waarschijnlijk dat cookies de terminal van de gebruiker beschadigen.

FDG Group kan de gegevens van de gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de website verwerken, zoals de bekeken pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan FDG Group de inhoud van de website, de navigatie van de gebruiker, verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of het aanbieden van de door de Website aangeboden diensten vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij wenst of niet om ze te accepteren zodat cookies in de terminal worden geregistreerd of, omgekeerd, ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt geregistreerd. FDG Group informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet helemaal beschikbaar is.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, krijgt de gebruiker te horen dat zijn navigatie en zijn ervaring op de Website kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer FDG Group of een van haar serviceproviders voor technische compatibiliteitsdoeleinden niet het type browser kunnen herkennen dat wordt gebruikt door de terminal, de taal en weergave-instellingen of het land waaruit de terminal lijkt verbonden met internet.

Indien van toepassing wijst FDG Group elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van de Website en de diensten die mogelijk worden aangeboden door FDG Group als gevolg van de weigering van Cookies door de Gebruiker van de onmogelijkheid voor FDG Group om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan te allen tijde de keuze maken om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. FDG Group kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan sociale netwerken van Facebook, Instagram en YouTube die verschijnen op de Style Couture-website of in de mobiele applicatie en als de gebruiker de storting heeft geaccepteerd cookies door te blijven surfen op de website of de mobiele applicatie Style Couture, Facebook, Instagram en YouTube kunnen ook cookies op uw apparaten plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies is alleen beschikbaar op uw apparaten als u hiermee akkoord gaat, door te blijven bladeren op de Style Couture-website of mobiele applicatie. De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor FDG Group om dit type cookie te storten opnieuw overwegen.

U kunt cookies beheren, uitschakelen of toestaan ​​door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen door de onderstaande link te volgen:

  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Safari

FDG Group kan af en toe internetlabels (ook bekend als “tags” of actielabels, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) gebruiken en deze via een gespecialiseerde partner implementeren. Webanalyses worden waarschijnlijk gevonden (en slaan daarom de bijbehorende informatie op, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in een ander land.

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst als voor internetgebruikers om toegang te krijgen tot de website en op de verschillende pagina’s ervan. Met deze technologie kan FDG Group het antwoord van bezoekers van de website en de effectiviteit van haar acties evalueren (bijvoorbeeld, het aantal keren een pagina wordt geopend en de informatie wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze website door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Website en andere websites, rapporten over de activiteit van de Website bij FDG Group samenstellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

Bewaring.

Jouw persoonlijke gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard vanaf je laatste interactie met de website.
Cookies worden gedurende een periode van 13 maanden na de verzameling bewaard.

Recht van toegang, wijziging, verwijdering en verzet.

Gebruikers van de Style Couture-website hebben volgens de huidige Europese regelgeving de volgende rechten:

– recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van de gegevens van gebruikers right lock of het wissen van de gegevens van persoonlijke gebruikers (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, twijfelachtig zijn, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of bewaren verboden is

– recht om toestemming op elk gewenst moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD) style

– recht op beperking van de gegevensverwerking van gebruikers (artikel 18 RGPD) – recht om zich te verzetten tegen verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)

– het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of contract (artikel 20 RGPD)

– recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie FDG Group hun gegevens wel of niet aan derden zal doorgeven die hij heeft eerder aangewezen

 

Zodra FDG Group op de hoogte is van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt FDG Group zich ertoe deze gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring bewijst noodzakelijk te zijn voor bewijskrachtige doeleinden of om een ​​wettelijke verplichting na te komen.

Als de gebruiker wil weten hoe FDG Group zijn persoonlijke gegevens gebruikt, vraagt ​​om de verwerking te corrigeren of te verwijderen, kan de gebruiker contact opnemen met FDG Group of met geschreven naar het volgende adres:

FDG Group – Verantwoordelijk voor de publicatie van de STYLE COUTURE-website

13-15 rue Paul Vaillant Couturier

94312 ORLY CEDEX

In dit geval moet de gebruiker de persoonlijke gegevens aangeven die hij / zij wil dat FDG Group corrigeert, bijwerkt of verwijdert en zich identificeert met een kopie van een een identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort).

Verzoeken voor het verwijderen van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen van FDG Group, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van persoonlijke gegevens, documenten. Ten slotte kunnen Style Couture-gebruikers een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL.

 

Veiligheid van je gegevens

FDG Group heeft waarborgen ingevoerd om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen. Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot werknemers die ze moeten kennen en die zijn opgeleid om geheimhoudingsregels na te leven.

FDG Group zorgt er met name voor dat jouw persoonlijke gegevens niet worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben.

 

Links naar websites van derden

De FDG Group websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. FDG Group heeft geen controle over deze websites en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun privacy-praktijken of hun inhoud. Daarom nodigen wij jou uit om te informeren naar het gegevensbeschermingsbeleid van deze websites voordat je deze gebruikt of om hen persoonlijke gegevens te verstrekken.

 

Toestemming voor deze procedures

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze praktijken. Als je het niet eens bent met de voorwaarden van deze praktijken, gebruik deze website dan niet en verstrek geen persoonlijke gegevens.

 

Wijzigingen

Afhankelijk van de evolutie van de Style Couture-websites kunnen updates van deze pagina periodiek worden uitgevoerd. Daarom nodigen we je uit om deze pagina regelmatig te bezoeken.